Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Dunav transnacionalni program - Prvi poziv

Dunav transnacionalni program - Prvi poziv

Dunav transnacionalni program - Prvi poziv

23. septembra 2015. godine je otvoren Prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Dunav transnacionalnog programa za period 2014-2020. godine, vrednog 222 mil. EUR.
Rok za predaju Pisma zainteresovanosti (Expression of Interest): 3. novembar 2015.
Cilj Programa: Doprineti sprovođenju Makroregionalne strategije za Dunavski region.
Dunavski region
14 zemalja (devet članica EU: Austrija, Nemačka – pokrajine Baden Virtemberg i Bajern, Slovačka Republika, Češka Republika, Mađarska, Slovenija, Rumunija, Bugarska i Hrvatska, i pet zemalja koje nisu članice EU: Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Republika Moldavija, uključujući i "dunavske" regione Ukrajine). Programi transnacionalne saradnje obuhvataju teritoriju celih država ili samo delova, a podrazumevaju saradnju lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija.

Prioriteti Programa
1. Inovativano i društveno odgovorno poslovanje unutar Dunavskog regiona
Primeri: Podsticanje ekoloških inovacija, transfer znanja, politika klastera, socijalne inovacije i uspešno preduzetništvo, uključujući aspekte tehnoloških i netehnoloških inovacija,
2. Ekološki i kulturno odgovorno delovanje unutar Dunavskog regiona
Primeri: Očuvanje i održavanje diverziteta prirodnih i kulturnih dobara, održavanje najvažnijih ekoloških koridora duž rečnih sistema, sprečavanje i otklanjanje posledica katastrofa, upravljanje kriznim situacijama,
3. Bolja povezanost Dunavskog regiona
Primeri: Poboljšanje regionalne povezanosti na TEN-T mrežu, ekološki prihvatljivi saobraćajni sistemi, regionalno energetsko planiranje i koordinacija,
4. Dobro upravljanje Dunavskim regionom
Primeri: Jačanje transnacionalnog upravljanja u oblastima sa velikim društvenim izazovima, efektivnije upravljanje Strategijom EU za Dunavski region i razvoj kompleksnih transnacionalnih projekata.
 
Budžet Poziva - 76 miliona EUR iz ERDF-a (Za ERDF zemlje, tj članice EU) i 7,5 miliona EUR iz IPA-e (Za IPA zemlje, tj Srbiju, BiH i CG).
Maksimalna pomoć EU iznosi 85%.
 
Projektni partneri - Najmanje 3 partnera iz 3 različite zemlje od čega najmanje 1 (glavni partner) iz EU.
 
Maksimalno trajanje projekta - 30 meseci.
 
Tip institucije - Lokalne, regionalne, nacionalne institucije, međunarodne organizacije, privatna pravna lica (uključujući i privatna preduzeća).
 
Vremenski okvir
Rok za predaju pojednostavljenog aplikacionog formulara (Expression of Interest) je 3.11.2015. Ovaj formular (oko 6 strana) se podnosi u elektronskoj formi, a pristupa mu se ovde.
Samo odabrani predlozi projekata ulaze u drugu fazu (po pozivu samo), odnosno za njih će se tada popunjavati pun aplikacioni formular (april-maj 2016. godine).
 
Više o pozivu i preuzimanje aplikacionog paketa ovde.
Pretraga partnera i predloženih projektnih ideja ovde.
Ostavljanje projektne ideje ovde.