Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Dostupno novo izdanje Biznis barometra za jun 2016. godine

Dostupno novo izdanje Biznis barometra za jun 2016. godine

Biznis barometrom se vrši analiza subjektivnih stavova privrednika o trenutnom i budućem stanju privrede koja pomaže prilikom utvrđivanja pravilnosti u privrednim kretanjima i formiranju okvira za projekcije i usmeravanje privrednih aktivnosti u budućnosti.

Posmatrano prema pojedinačnim sektorima, pozitivna trenutna poslovna klima i očekivanja o budućem poslovanju se uočavaju u svim analiziranim sektorima - Prerađivačka industrija, Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala, Građevinarstvo, Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti i Informisanje i komunikacije. Pri tome, najpozitivnija trenutna poslovna klima opisana je koeficijentom Biznis barometra od 78,2 u sektoru Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti. Najoptimističnija ocena budućeg, šestomesečnog poslovanja beleži se na nivou sektora Informisanje i komunikacije i opisana je koeficijentom Biznis barometra od 90,1.

 

Posmatrano na agregatnom nivou, ispitani privrednici AP Vojvodine u narednom, šestomesečnom periodu očekuju pozitivno poslovanje usled toga što smatraju da će ostvariti pozitivnu saradnju sa stranim klijentima, da će prodajne cene njihovih proizvoda i usluga porasti, kao i da će se u narednih godinu dana povećati broj zaposlenih lica na nivou njihovih preduzeća.

 

Sva izdanja publikacije Biznis Barometar