Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Dostupno novo izdanje Biznis barometra za decembar 2016. godine

Dostupno novo izdanje Biznis barometra za decembar 2016. godine

Dostupno novo izdanje Biznis barometra za decembar 2016. godine

Biznis barometrom se vrši analiza subjektivnih stavova privrednika o trenutnom i budućem stanju privrede koja pomaže prilikom utvrđivanja pravilnosti u privrednim kretanjima i formiranju okvira za projekcije i usmeravanje privrednih aktivnosti u budućnosti.

Posmatrano prema pojedinačnim sektorima, pozitivna trenutna poslovna klima i očekivanja o budućem poslovanju se uočavaju u sektorima Prerađivačka industrija, Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Trgovina na veliko i trgovina na malo, Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti i Informisanje i komunikacije. Pri tome, najpozitivnija trenutna poslovna klima opisana je koeficijentom Biznis barometra od 53,3 u sektoru Informisanje i komunikacije. Najoptimističnija ocena budućeg, šestomesečnog poslovanja takođe se beleži na nivou navedenog sektora i opisana je koeficijentom Biznis barometra od 79,3.

Posmatrano na agregatnom nivou, ispitani privrednici u AP Vojvodini u narednom, šestomesečnom periodu očekuju pozitivno poslovanje usled toga što smatraju da će ostvariti pozitivnu saradnju sa stranim klijentima i da će u narednom periodu od godinu dana na nivou njihovih preduzeća doći do rasta broja zaposlenih lica.

 

Sva izdanja Biznis barometra