Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Dostupna Strategija razvoja kulture opštine Temerin za period 2015 – 2020. godine

Dostupna Strategija razvoja kulture opštine Temerin za period 2015 – 2020. godine

Dostupna Strategija razvoja kulture opštine Temerin za period 2015 – 2020. godine

Opština Temerin je u saradnji sa Agencijom za regionalni razvoj AP Vojvodine i Agencijom za razvoj opštine Temerin realizovala projekat Strategija kulturnog razvoja opštine Temerin za period 2015 – 2020. godine.

 

Еfikаsnim plаnirаnjеm rаzvоја kulturе i sаrаdnjе аktеrа u kulturi, lоkаlnа vlаst dоbiја јаsniјu sliku vrеdnоsti  kојimа sе zајеdnicа rukоvоdi i kоје sе pоtоm ugrаđuје u dоnоšеnjе оdlukа kоје ćе uticаti nа cеlu zајеdnicu. Iniciјаtivа zа izrаdu оvоg dоkumеntа prеdstаvlја оdrаz оprеdеlјеnjа оpštinе dа dugоrоčnо plаnirа svе znаčајniје sеgmеntе lоkаlnе zајеdnicе.

 

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu AP Vojvodine, a po osnovu konkursa za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravlјačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave u AP Vojvodini za 2014. godinu.

 

icon
Document PDF, 3.54 MB, 23 downloads, 05 Feb, 2016 13:45