Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Agencija za regionalni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad - u likvidaciji

Agencija za regionalni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad - u likvidaciji

Agencija za regionalni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad - u likvidaciji

 

Na osnovu odredbe člana 524. i odredbe člana 525. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011; 99/2011; 83/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) u skladu sa odredbama Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, Skupština Društva je donela odluku o pokretanju postupka likvidacije. Rešenjem Agencije za privredne registre BD 78086/2017, dana 19. septembra 2017. godine, registrovana je promena poslovnog imena Agencija za regionalni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad - u likvidaciji.