Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Strateški dokumenti

Strateški dokumenti

 

icon
Document PDF, 5.15 MB, 35 downloads, 22 Dec, 2015 17:01


„Strategija unapređenja izvoza AP Vojvodine 2011-2015" je publikacija CESS-a proizvedena u saradnji sa Fakultetom za društvene nauke Univerziteta u Ljubljani, Bečkim institutom za međunarodne ekonomske studije i domaćim partnerima: Vladom Vojvodine, Privrednom komorom Vojvodine, Ekonomskim fakultetom u Beogradu, Ekonomskim fakultetom u Novom Sadu, Republičkim zavodom za statistiku, kao i sa preko 250 predstavnika poslovne zajednice u Vojvodini orijentisanih ka izvozu. Izrada ovog dokumenta finansirana je iz sredstava donacije Austrijske agencije za razvoj (Austrian Development Agency - ADA), u okviru projekta Strateško partnerstvo podrške Programu privrednog razvoja AP Vojvodine.

 


icon
Document PDF, 4.16 MB, 39 downloads, 22 Dec, 2015 17:02


„Strategija razvoja poslovnih inkubatora u AP Vojvodini" je publikacija CESS-a koja ima za cilj da dijagnostikuje prepreke u AP Vojvodini i regionu koje su tipične za osnivanje malih i srednjih preduzeća i da ukaže na podupiruću ulogu poslovnih inkubatora u ovom procesu. Poslovni inkubatori su deo institucionalne infrastrukture za podršku razvoju sektora malih i srednjih preduzeća i predstavljaju pokretače moderne ekonomije.

Cilj Strategije je da, između ostalog, predstavi značaj poslovnih inkubatora, pre svega u kontekstu regionalnog razvoja i razvoja konkurentnosti AP Vojvodine. Inicijativa za izradu je potekla od Pokrajinskog sekretarijata za privredu, a realizaciju je finansijski podržala Austrijska agencija za razvoj u okviru projekta Strateško partnerstvo za podršku Programu privrednog razvoja AP Vojvodine.


icon
Document PDF, 10.07 MB, 12 downloads, 27 Jan, 2017 09:22

 

Skupština opštine Nova Crnja jednoglasno je 31. marta 2010. godine usvojila "Strateški plan razvoja opštine" za period 2010-2015. godine. Na osnovu sveobuhvatne socio-ekonomske analize i SWOT analize, definisana je vizija da "opština Nova Crnja koristeći blizinu Evropske unije, nudi ugodnost investiranja, rada i života" i s tim u vezi definisani su prioritetni ciljevi kao i mere za njihovu realizaciju. Na osnovu strateškog plana izvršena je selekcija projekata u čijoj realizaciji treba da učestvuju javni, privatni i civilni sektor jer je konzistentan sistem podrške lokalnom razvoju moguć samo uz partnerski pristup, kooperaciju i participaciju različitih aktera.

 

 

icon
Document PDF, 8.45 MB, 9 downloads, 27 Jan, 2017 09:22


Na sednici Skupštine opštine Temerin, održanoj 29. decembra 2009. godine, usvojen je "Strateški plan razvoja opštine Temerin 2010-2015." On sadrži socio-ekonomsku analizu stanja u opštini, strateške i prioritetne ciljeve, listu prioritetnih projekata i mere za njihovu realizaciju. Inicijatori i glavni akteri u planiranju lokalnog razvoja bila je opštinska uprava, ali su u procesu izrade ovog strateškog dokumenta učestvovali i predstavnici privatnog i nevladinog sektora.

 

 


icon
Document PDF, 6.45 MB, 30 downloads, 22 Dec, 2015 17:12


"Strateški plan razvoja opštine Šid 2010-2015" usvojen je na sednici Skupštine opštine Šid koja je održana 23. decembra 2009. godine.

On sadrži socio-ekonomsku analizu stanja u opštini, strateške i prioritetne ciljeve, listu prioritetnih projekata i mere za njihovu realizaciju. Inicijatori i glavni akteri u planiranju lokalnog razvoja bila je opštinska uprava, ali su u procesu izrade ovog strateškog dokumenta učestvovali i predstavnici privatnog i nevladinog sektora.

 

 

 

icon
Document PDF, 1.98 MB, 13 downloads, 22 Dec, 2015 17:14


Sa ciljem pružanja podrške lokalnim samoupravama u jačanju kapaciteta za planiranje na lokalnom nivou, kreiranja instrumenata za podizanje njihovih aplikativnih i apsorpcionih kapaciteta u odnosu na evropske fondove, kao i za njihovo projektno orijentisanje, CESS je 2006. godine izradio "Plan razvoja opštine Senta 2007-2013". Plan sadrži socio-ekonomsku i SWOT analizu stanja u opštini, strateške i prioritetne ciljeve razvoja i operativne programe za implementaciju definisanih projekata. Definisani strateški pravci razvoja su u skladu sa prioritetima Programa privrednog razvoja AP Vojvodine.

 

 

 

icon
Document PDF, 3.44 MB, 13 downloads, 22 Dec, 2015 17:15


Strategijom izrađenom 2007. godine, CESS je nastavio svoje aktivnosti posvećene kreiranju pretpostavki za održivi razvoj i omogućavanje racionalne upotrebe finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa u lokalnim samoupravama. Pored Strategije, kreiran je Operativni program za realizaciju prioriteta iz strategije i model za osposobljavanje predstavnika lokalne samouprave za implementaciju Operativnog programa.