Бизнис барометар

Економско огледало

Потрошачка корпа

poziv

Доступно ново издање Бизнис барометра за јун 2016. године

Доступно ново издање Бизнис барометра за јун 2016. године

Бизнис барометром се врши анализа субјективних ставова привредника о тренутном и будућем стању привреде која помаже приликом утврђивања правилности у привредним кретањима и формирању оквира за пројекције и усмеравање привредних активности у будућности.

Посматрано према појединачним секторима, позитивна тренутна пословна клима и очекивања о будућем пословању се уочавају у свим анализираним секторима - Прерађивачка индустрија, Пољопривреда, шумарство и рибарство, Трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала, Грађевинарство, Стручне, научне, иновационе и техничке делатности и Информисање и комуникације. При томе, најпозитивнија тренутна пословна клима описана је коефицијентом Бизнис барометра од 78,2 у сектору Стручне, научне, иновационе и техничке делатности. Најоптимистичнија оцена будућег, шестомесечног пословања бележи се на нивоу сектора Информисање и комуникације и описана је коефицијентом Бизнис барометра од 90,1.

 

Посматрано на агрегатном нивоу, испитани привредници АП Војводине у наредном, шестомесечном периоду очекују позитивно пословање услед тога што сматрају да ће остварити позитивну сарадњу са страним клијентима, да ће продајне цене њихових производа и услуга порасти, као и да ће се у наредних годину дана повећати број запослених лица на нивоу њихових предузећа.

 

Сва издања публикације Бизнис Барометар