Бизнис барометар

Економско огледало

Потрошачка корпа

poziv

Студије и анализе

Студије и анализе

 

 

Препоруке за вођење политика у Републици Србији и АП Војводини 2013-2020. је публикација Агенције за равномерни регионални развој АП Војводина настала као резултат одржавања конференције са називом „Мере за излазак из кризе - изазови, приоритети и ризици у Републици Србији и АП Војводини 2013-2020". Публикација има за циљ да кроз отворени дијалог представника академске јавности, са једне, и доносиоца одлука, са друге стране, пружи стручној јавности преглед могућих мера и политика за излазак Републике Србије из економске кризе, са посебним нагласком на улози АП Војводине у овом контексту.

 

 

 

Апсорпциони капацитети за АП Војводине за коришћење фондова Европске уније је пројекат ЦЕСС-а финансиран од стране Фонда за отворено друштво из Београда, који је имао за циљ да идентификује административне и финансијске капацитете регионалне управе и локалних самоуправа када је у питању припрема и имплементација пројеката финансираних из претприступних фондова Европске уније. Резултат истраживања представља публикација која садржи анализу тренутног стања и досадашњих позива, укључујући и препоруке о неопходним административним прилагођавањима на регионалном и локалном нивоу у циљу јачања укупних капацитета за апсорпцију фондова ЕУ.

 

 

 

icon
Document PDF, 2.69 MB, 1 downloads, 27 Јан, 2017 10:55

Социо-економски профил за 2010. годину је публикација ЦЕСС-а која представља свеобухватну анализу друштвених и економских индикатора за територију Покрајине Војводине. Користећи се доступним подацима до 2010. године, у публикацији се налази анализа индикатора и стања у Војводини са аспекта њеног положаја, инфраструктуре, структуре становништва, тржишта рада, економије и укупне конкурентности. Карактеристике Покрајине су анализиране како у целини, тако и по окрузима, секторима делатности и привредним гранама, а посебна пажња је посвећена Војводини као инвестиционој локацији кроз представљање најуспешнијих страних инвестиција на овој територији.

 

 

 

icon
Document PDF, 2.61 MB, 2 downloads, 27 Јан, 2017 10:57
У оквиру пројекта "Стратешко партнерство за подршку Програма привредног развоја АП Војводине" између Владе АП Војводине и Аустријске агенције за развој - ADA, ЦЕСС је са Бечким институтом за међународне економске студије - WIIW током 2009. године расписао конкурс за подношење истраживачких пројеката који доприносе економском развоју Војводине. Од девет истраживачких пројеката који су одобрени, три тима су обрадила тему људских ресурса са фокусом на тржишту рада. Њихови резимеи сумирани су у овој публикацији.

 

 

 

 

 

RESEARCH OUTSOURCING - 8 истраживачких радова

 

Research Outsourcing је пројекат Војводина ЦЕСС-а остварен у сарадњи са Аустријском агенцијом за развој, у оквиру Стратешког партнерства за подршку Програму привредног развоја АП Војводине. Циљ пројекта је јачање институционалних капацитета ЦЕСС-а и повезивање са истраживачима, како појединцима тако и тимовима. На овај начин се подржава истраживачка пракса у Војводини и развија се мрежа сарадничких институција. Резултат пројекта је 8 радова: 3 од стране индивидуалних истраживача и 5 радова истраживачких тимова. Теме покривају главне аспекте регионалног развоја и садрже препоруке за доносиоце одлука у АП Војводини у области регионалног и економског развоја. Одобрени пројекти су поднети од стране тимова и истраживача како из земље тако и иностранства (Црна Гора, Хрватска, Грчка, Пољска). Research Outsourcing радови:

icon
Document PDF, 0.95 MB, 1 downloads, 27 Јан, 2017 11:13

 

У новој публикацији „Војводина-ЦЕСС"-а под називом „Споразум о стабилизацији и придруживању" сазнајте више о овом важном акту, његовом правном дејству и конкретним правима и обавезама које доноси за грађане и привредне субјекте у Србији. У брошури су обрађена питања успостављања зоне слободне трговине, регионалне сарадње, хармонизације законодавства Србије са ЕУ, институционални оквир неопходан за спровођење. Једно од поглавља посвећено је и Прелазном споразуму о трговини и трговинским питањима који је у фебруару 2010. званично ступио на снагу.

 

 

 

 

СтудијаКонкурентност привреде Војводине"

Студија обухвата анализу инвестиција, спољне трговине, људских ресурса, пољопривреде, енергетике, привредних субјеката и анкету о факторима конкурентности. Садржи преглед правног оквира за креирање и спровођење мера социо-економског развоја и препоруке за улагање у пропулзивне секторе и мере за унапређење конкурентности АП Војводине.

 

 

 

 

 

icon
Archive RAR, 6.70 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 12:12

icon
Archive ZIP, 4.56 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 12:21

icon
Archive ZIP, 5.25 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 12:22

icon
Document PDF, 0.81 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 14:22

icon
Archive ZIP, 4.47 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 12:22

icon
Archive ZIP, 321.65 KB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 12:24

icon
Archive RAR, 7.11 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 12:25

icon
Archive ZIP, 320.57 KB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 12:26

icon
Archive ZIP, 735.00 KB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 12:45

 

icon
Document PDF, 0.96 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 12:58

Социо-економски профил за 2009. годину је публикација ЦЕСС-а која представља свеобухватну анализу друштвених и економских индикатора за територију Покрајине Војводине. Користећи се доступним подацима до 2009. године, у публикацији се налази анализа индикатора и стања у Војводини са аспекта њеног положаја, инфраструктуре, структуре становништва, тржишта рада, економије и укупне конкурентности. Карактеристике Покрајине су анализиране како у целини, тако и по окрузима, секторима делатности и привредним гранама, а посебна пажња је посвећена Војводини као инвестиционој локацији кроз представљање најуспешнијих страних инвестиција на овој територији.

 

 

icon
Document PDF, 499.97 KB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 13:02

- Процене стопе раста за Војводину

Услед недостатка статистичких података за АП Војводину, ЦЕСС је на основу расположивих података, у сарадњи са Бечким институтом за међународне економске студије WIIW, израчунао процене стопе раста бруто додате вредности за Војводину. Бруто додата вредност мери удео у укупној привреди сваког појединачног произвођача, индустрије или сектора у једној земљи и, као такав, користи се за процену БДП-а. Праћење кретања најзначајнијих макроекономских агрегата и њихова математичка презентација значајно је како на нивоу целокупне Републике Србије, тако и на регионалном нивоу.

 

 

Одлуком Скупштине АП Војводине, период имплементације јединог средњорочног мултисекторског плана у Србији, „Програма привредног развоја АП Војводине" (ППР АПВ) продужен је до 2012. године. У овој публикацији ЦЕСС-а читајте о томе како ППР АПВ и његових 14 мера доприносе подизању конкурентности и у којој фази економског развоја се налази АП Војводина.

 

 

 

 

 

О Инструменту за претприступну помоћ ИПА, програмима прекограничне и транснационалне сарадње и програмима Европске заједнице информишите се путем публикације „Преглед програма и фондова Европске уније отворених за Србију у периоду 2007-2013. године".

 

 

 

 

 

 

icon
Document PDF, 2.06 MB, 2 downloads, 27 Јан, 2017 13:26

Публикација „Конкурентност Србије и Војводине" посвећена је анализи главних одлика конкурентности држава. У брошури можете прочитати више о томе како је Србија рангирана у свету према критеријуму конкурентности као и о томе како 14 мера Програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине доприносе дугорочном стратешком опредељењу да се унапреди конкурентност Војводине на различитим пољима.

 

 

 

 

 

icon
Document PDF, 1.46 MB, 1 downloads, 27 Јан, 2017 13:29

Нова публикација ЦЕСС-а намењена је представницима локалних самоуправа и покрајинских органа управе као подршка у процесима планирања локалног развоја. Први део Водича указује на важност европских интеграција за општинске развојне политике и програме, други део посвећен је планирању локалног економског развоја, трећи анализира положај и надлежности локалних самоуправа у Србији, а четврти се бави допунским начинима финансирања локалних јединица власти, укључујући могућности задуживања на финансијским тржиштима. Пети део под насловом „Процес стратешког планирања развоја локалних самоуправа" заправо је упутство за процес спровођења планирања у градовима и општинама.

 

 

 

icon
Document PDF, 580.06 KB, 1 downloads, 27 Јан, 2017 13:45

У новој публикацији ЦЕСС-а можете пронаћи најважније информације о Аутономној Покрајини Војводини. У брошури се налази преглед географских карактеристика и основни подаци о структури становништва. Поред тога, дати су основни економски позатељи у области тржишта рада (запосленост, незапосленост, просечне зараде). У посебном поглављу представљена је економија Војводине (основни привредни сектори) као и конкурентност (спољнотрговинска тобна размена и продуктивност рада), док је на крају брошуре дат преглед саобраћајне, телекомуникационе и инфраструктуре у области преноса електричне енергије и гаса у Војводини.

 

 

 

У овом издању Војводина-ЦЕСС читајте о догађају који је у октобру 2008. године организован у оквиру пројекта „Стратешко партнерство за подршку Програма привредног развоја АП Војводине" подржаног од стране Аустријске агенције за развој - ADA.

 

 

 

 

 

 

 

У брошури „Програм привредног развоја АП Војводине - Преглед имплементације приоритетних мера Програма привредног развоја АП Војводине" налази се преглед досадашњих активности и резултата 14 мера које су основане у оквиру јединог средњорочног мултисекторског развојног плана у нашој земљи.

 

 

 

 

 

 

 

icon
Document PDF, 1.20 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 13:55

Друштвено-економски развојни план Потисја настао је оквиру пројекта прекограничне сарадње Мађарска-Србија под називом „Кохерентни прекогранични развој економије Потисја" који је реализовао Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа у сарадњи са ЦЕСС-ом. На основу инпута представника 10 потиских општина, постојећих стратешких докумената и статистичких података, креирана је социо-економска анализа тренутног стања и процена регионалне конкурентности у следећим секторима: становништво, заштита животне средине, агрокомплекс, туризам, и МСП. План садржи преглед постојећих стратешких докумената из Мађарске и Србије који обухватају регион Потисја, SWOT анализу региона у целини и предлоге за развој сваког од набројаних сектора како би се представницима десет локалних самоуправа дале опште смернице за унапређење економског развоја.

 

icon
Document PDF, 0.92 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 13:58

Документ је резултат пројекта „Кохерентни прекогранични развој економије Потисја". Акциони план за развој туризма у региону Потисја омогућава свима који су заинтересовани за свеобухватан и плански развој туристичке понуде у Потисју да се информишу о актуелном стању у овој области и да на основу предлога датих у документу формулишу нове идеје и пројекте. У документу се могу пронаћи предлози за развој туризма у следећим областима: стање туристичких вредности и животне средине; дефинисање туристичког тржишта; туристички садржаји; локалне заједнице и становништво; маркетиншки приступ и промоција. Документ садржи и преглед домаћих и страних фондова за подршку развојних пројеката који су на располагању субјектима из региона Потисја и приказ категорисаних туристичко-угоститељских објеката у овом региону.

 

 

Скупштина АП Војводине је усвојила овај документ у марту 2007. године и он представља стратешки средњорочни план којим се дефинишу развојни приоритети региона. Садржи еx пост анализу привреде Војводине која има за циљ сагледавање развојних позиција и праваца Војводине, њених проблема и ограничења и утврђивање одрживости Програма привредног развоја АП Војводине (2004-2007) у светлу измењених социо-економских услова, као и експлицитну mid-term евалуацију ефеката имплементације 14 приоритетних програма Програма привредног развоја АП Војводине (2004-2007). Наручилац: Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине. ППР АПВ - Еx пост анализа - ANEX.

 

 

 

Студија је објављена 2006. године и представља основу за планирање, дефинисање, имплементацију и евалуацију развојних програма у сектору малих и средњих предузећа и предузетништва на територији АП Војводине. Садржи анализу стања и степена постигнутог развоја у сектору МСП у периоду од 2000. до 2005, као и Акциони план развоја сектора МСП у АП Војводини којим се дефинишу мере и активности усмерене на развој овог сектора. Наручилац: Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа.

 

 

 

 

 

Студија садржи детаљну анализу нивоа развијености великих индустријских система и њиховог утицаја на целокупан економски развој АП Војводине. Публикована је 2006. године и њоме се идентификују најпрофитабилнији индустријски системи у Покрајини, највећи „губитници" у производној индустрији и кључни проблеми који ограничавају развој индустријског сектора. Она обухвата и структурне реформе, креирање стимулативног правног оквира, стране инвестиције, јачање конкурентности предузећа и приватизације великих производних предузећа. Наручилац: Покрајински секретаријат за привреду.