Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Makroekonomska istraživanja

Makroekonomska istraživanja

 

U Sektoru za makroekonomska istraživanja sprovode se empirijska istraživanja na polju socio-ekonomskog razvoja, izrađuju sektorske i regionalne analize, kreira baza podataka o najvažnijim makroekonomskim indikatorima i ocenjuju efekti razvojne pomoći na privredni razvoj AP Vojvodine.

Regionalni razvoj je svakako jedan od najvažnijih zadataka regionalne vlade i u tom kontektu je potrebno pružiti preporuke za vođenje politika u oblasti regionalnog i ekonomskog razvoja. Zahvaljujući rezultatima ovakvih aktivnosti, Agencija za regionalni razvoj AP Vojvodine pruža mogućnost unapređenja kapaciteta za planiranje na lokalnom i regionalnom nivou kako bi državna uprava bila efikasnija u identifikovanju svojih razvojnih potreba i korišćenju kako domaćih tako i stranih finansijskih izvora za finansiranje tih potreba. Na taj način, doprinosi se ostvarenju principa supsidijarnosti i jačanju regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja, kao i unapređenju vertikalnih partnerstava i koordinacije između svih nivoa vlasti - lokalnih, regionalnih i nacionalnih.

Obezbeđujući kvalitetne informacije, Agencija pomaže javnom i privatnom sektoru u donošenju naučno zasnovanih odluka. Na taj način se ostvaruje princip horizontalnog partnerstva između javne uprave, univerziteta i privrede. Saradnja sa lokalnim samoupravama i drugim partnerima ostvaruje se kroz izradu strateških planova razvoja, studija i analiza, operativnih programa i investicionih strategija, kao i kroz velikih broj edukacija, konferencija i okruglih stolova.

Osnovne aktivnosti Sektora u kontekstu makroekonomskih istraživanja su izrada Ekonomskih predviđanja za Srbiju korišćenjem Makromodela za Srbiju i sprovođenje Biznis barometra privrede AP Vojvodine